Almindelige betingelser

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem GrønRejs ApS (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

1. Aftaleindgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet samt disse almindelige betingelser inden den i tilbuddet angivne acceptfrist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

Selvom rejsearrangøren ved den rejsendes for sent afgivne accept ikke længere er bundet af det fremsendte tilbud, kan rejsearrangøren imidlertid bekræfte kundens for sent afgivne accept, således at aftalen anses for indgået ved rejsearrangørens efterfølgende bekræftelse til den rejsende, hvis rejsearrangøren på tidspunktet for modtagelsen af den rejsendes for sent afgivne accept fortsat kan honorere vilkårene i det oprindeligt fremsendte tilbud.

Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse og senest 14 dage før afrejse, diverse rejsedokumenter (eksempelvis togbilletter, hotelreservation(er), rejseplan mm.) til den rejsende.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne senest 10 dage før afrejse, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Efter den rejsendes modtagelse af billetter og øvrige rejsedokumenter overgår risikoen for disse til den rejsende. Rejsearrangøren kan således ikke gøres ansvarlig for  beskadigede og/eller bortkomne billetter og øvrige rejsedokumenter, såfremt sådanne hændelser indtræffer, medens de pågældende dokumenter er i den rejsendes varetægt. 

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke begrænset til aftaler om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal, for at udgøre en del af aftalen og den købte pakkerejse, fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Er den rejsende medlem af en eller flere bonusordninger hos hotelkæder, biludlejningsfirmaer m.v. påtager rejsearrangøren sig intet ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på den rejsendes bonuskonti.

2. Pris og betaling

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle  tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standardværelser. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hver enkelt rejseydelse.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Betaling til rejsearrangøren kan foretages ved bankoverførsel eller ved betaling med kreditkort, efter anvisning i fakturaen.

Samtidig med tilmelding til en rejse, betales med mindre andet er anført på fakturaen, et depositum på 50% af rejsens samlede pris, dog minimum 2.000 kr. pr. person. Sker tilmelding mindre end 61 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling. Der kan være tilfælde, hvor et større depositum skal betales, f.eks. hvis samarbejdspartnere kræver tidlig betaling. Dette vil i så fald fremgå fakturaen.

Restbeløbet for rejsens pris skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil herefter blive fremsendt inden afrejsedagen. Op til højtider kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det kan skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at et værelse er reserveret. Alle betalingsdatoer vil til enhver tid fremgå af fakturaen.

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

3. Afbestillings- og rejseforsikring

Ved køb af en pakkerejse kan man som rejsende at tegne en forsikring hos et forsikringsselskab. Der findes forsikringer, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen om den købte pakkerejse (afbestillingsforsikring). Det er også muligt at tegne en forsikring, der dækker udgifter til behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) GrønRejs formidler og udbyder ikke sådanne forsikringer, men er ifølge pakkerejselovens bestemmelser forpligtet til at oplyse den rejsende om, at der findes muligheder for at tegne afbestillingsforsikring og rejseforsikring hos udbydere af forsikringsprodukter.

4. Den rejsendes generelle pligter

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav, herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum. Rejsearrangøren oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

Navn og fødselsdato på billetter skal altid være i overensstemmelse med det i passet anførte navn og fødselsdato. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne og fødselsdato på billetter efter tilmelding, og da uoverensstemmelse mellem navne og fødselsdatoer på billetter og pas kan føre til transportselskabets afvisning af den rejsende, er det den rejsendes ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne samt fødselsdatoer for alle deltagerne, er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne samt fødselsdato i deltagernes pas.

Ligeledes er det den rejsendes pligt umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne samt fødselsdatoer på billetter og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Bliver den rejsende  opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarlig.

Mange af rejsearrangørens kunder drager fordel af de mange billettyper, der findes på markedet. Disse billetter kan ikke, med mindre andet er anført, ændres og/eller refunderes. Omfatter rejsen udelukkende transport, gør vi opmærksom på, at rejsearrangøren alene optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Rejsearrangøren påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen.

I tilfælde af at den tilmeldte rejse foregår med interrailpas, er det den rejsendes ansvar, at udfylde disse billetter i overensstemmelse med de gældende regler for at rejse med interrailpas. Den rejsende får i den forbindelse udleveret en vejledning, hvori der redegøres for disse regler. Den rejsende er forpligtet til at gennemgå vejledningen, og kontakte rejsearrangøren snarest muligt, hvis der er tvivl om, hvordan de pågældende billetter og dokumenter skal udfyldes. Forkert eller mangelfuld udfyldning kan medføre konfiskation af billetterne og/eller bøde. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for udgifter, som den rejsende påføres under sådanne omstændigheder, såfremt årsagen hertil beror på, at den rejsende ikke har udfyldt dokumenterne i overensstemmelse med den udleverede vejledning.

De anførte tider i billetter, rejseplan og øvrige rejsedokumenter er altid lokaltider.

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Check-in tid på indkvarteringsstederne varierer og vil fremgå af rejsedokumenterne, men er typisk mellem kl. 14.00 og kl. 16.00. Ankommer den rejsende tidligt til en destination, kan den rejsende ikke kræve et check-in før tid. Oftest kan den rejsende deponere bagagen i receptionen og benytte hotellets faciliteter, indtil check-in er muligt, men den rejsende har ikke krav på dette. På samme måde varierer check-ud tid og vil ligeledes fremgå af rejsedokumenterne, men typisk er det mellem kl. 10.00 og kl. 13.00. Med mindre andet er anført eller aftalt, er hotellets check-in og ud-tidspunkter gældende.

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsearrangøren, repræsentanter for denne eller rejsearrangørens underleverandører.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en banegård, at holde øje med oversigtsskærme og kontakte banegårdspersonalet ved tvivl om, hvilke perroner og spor, togene afgår fra. Perron- og sporændringer sker ofte, og er uden for rejsearrangørens kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren.

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, banegårde, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, øvrige påkrævede dokumenter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

5. Ændringer af den indgåede aftale

Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et ekspeditionsgebyr på DKK 2.000,- samt eventuelle omkostninger, rejsearrangøren måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren på et varigt medium senest 14 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste togbilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter, samt interrailpas, som er personlige).

Det vil fremgå af den rejsendes rejsedokumenter, hvis togbilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører, samt et ekspeditionsgebyr på DKK 1.000,- pr rejse. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. 

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet om og som rejsearrangøren har accepteret at levere,

har den rejsende følgende rettigheder:

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
 • eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6. Aftalens ophør:

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftligt har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. Sker afbestilling efter individuel beregning vil det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke rejseydelser, der eventuelt er begrænset af rejsearrangørens afbestillingsret overfor tredjemand.

 • Ved afbestilling senest 61 dage før afrejsedagen tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende 50% af rejsens totale pris, typisk svarende til indbetalte depositum
 • Sker afbestilling mellem 61-30 dage før afrejsedagen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 75% af rejsens totale pris.
 • Sker afbestilling senere end 30 dage før afrejsen, har den rejsende ikke krav på godtgørelse.

 

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en togbillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser, vil disse fremgå specifikt af tilbuddet/fakturaen.

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2. 

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor mange antal deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens repræsentanter og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

8. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar:

Rejsearrangørens erstatningsansvar er begrænset på i overensstemmelse med den maksimale erstatning, der gælder for jernbanevirksomhedernes ansvar. Jernbanevirksomhedernes ansvar og beløbsbegrænsninger er reguleret i EU forordning 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning:

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren – skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Den rejsende kan klage til:

GrønRejs ApS

Toftevej 85, 

3250 Gilleleje

Telefon: 31132255

Mail: kontakt@groenrejs.dk

10. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

11. Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mail adresse er til brug herfor rejsebureau@rejsebureau.dk. 

Rejsearrangøren er – som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening – forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

12. Garanti i Rejsegarantifonden

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden,  Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby

Vi henviser til vores privatlivspolitik, som ligger frit tilgængeligt på vores hjemmeside: https://groenrejs.dk/persondatapolitik/

13. Privatlivspolitik

Vi henviser til vores privatlivspolitik, som ligger frit tilgængeligt på vores hjemmeside: https://groenrejs.dk/persondatapolitik/