ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem GrønRejs ApS
(i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som
køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med
pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte
rejsearrangementer).

 

1.      Aftaleindgåelse:

 

1.1. Indgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og
rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres
af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil
udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den
rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes
rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i
aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige
betingelser.

Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den
rejsende samt disse almindelige betingelser. Den rejsende accepterer skriftligt
tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke
accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet
af tilbuddet.

Ved betaling af faktura, bekræfter den rejsende samtidig at
have accepteret nærværende og/eller de pr. e-mail og/eller meddelte oplyste
vilkår for rejsen i tilbuddet og på www.groenrejs.dk, samt de almindelige
betingelser som er vedhæftet i fakturaen.

 

1.2. Rejsedokumenter

Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse og
senest 14 dage før afrejse, diverse rejsedokumenter (eksempelvis togbilletter,
hotelreservation(er), rejseplan mm.) til den rejsende.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem
den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i
pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform,
som den rejsende har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de
kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den
rejsende både før og under rejsen.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne senest 10
dage før afrejse, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt
den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke
spam-filtret.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de
fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og
straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i
overensstemmelse med det aftalte.

Efter den rejsendes modtagelse af billetter og øvrige
rejsedokumenter overgår risikoen for disse til den rejsende. Rejsearrangøren
kan således ikke gøres ansvarlig for 
beskadigede og/eller bortkomne billetter og øvrige rejsedokumenter,
såfremt sådanne hændelser indtræffer, medens de pågældende dokumenter er i den
rejsendes varetægt. 

 

1.3. Aftaler om specifikke ydelser

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke
begrænset til aftaler om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler
m.v. skal, for at udgøre en del af aftalen og den købte pakkerejse, fremgå
udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Er den rejsende medlem af en eller flere bonusordninger
hos hotelkæder, biludlejningsfirmaer m.v. påtager rejsearrangøren sig intet
ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på den
rejsendes bonuskonti.

 

2.      Pris og betaling:

 

2.1. Rejsens pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer,
at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere
gebyrer, omkostninger og eventuelle 
tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos
rejsearrangøren.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale
gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens
indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller
til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på
indkvartering i standardværelser. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt
under hver enkelt rejseydelse.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis
der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som
følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og
yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

 

2.2. Betaling

Betaling til rejsearrangøren kan foretages ved bankoverførsel
eller ved betaling med kreditkort, efter anvisning i fakturaen.

Samtidig med tilmelding til en rejse, betales med mindre
andet er anført på fakturaen, et depositum på 50% af rejsens samlede pris, dog
minimum 2.000 kr. pr. person. Sker tilmelding mindre end 61 dage før afrejse
betales hele rejsens pris ved tilmelding. Depositum refunderes ikke ved senere
afbestilling. Der kan være tilfælde, hvor et større depositum skal betales,
f.eks. hvis samarbejdspartnere kræver tidlig betaling. Dette vil i så fald
fremgå fakturaen.

Restbeløbet for rejsens pris skal være indbetalt senest 61
dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Billetter og
øvrige rejsedokumenter vil herefter blive fremsendt inden afrejsedagen. Op til
højtider kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end
normalt. Det kan skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal
garantere, at et værelse er reserveret. Alle betalingsdatoer vil til enhver tid
fremgå af fakturaen.

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt
angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne
tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende
ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på
dagen for den manglende betaling.

 

3.      Afbestillings- og rejseforsikring:

 

Ved køb af en pakkerejse kan man som rejsende at tegne en
forsikring hos et forsikringsselskab. Der findes forsikringer, der dækker den
rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen om den købte pakkerejse
(afbestillingsforsikring). Det er også muligt at tegne en forsikring, der
dækker udgifter til behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom
eller død (rejseforsikring) GrønRejs formidler og udbyder ikke sådanne
forsikringer, men er ifølge pakkerejselovens bestemmelser forpligtet til at
oplyse den rejsende om, at der findes muligheder for at tegne
afbestillingsforsikring og rejseforsikring hos udbydere af
forsikringsprodukter.

 

4.      Den rejsendes generelle pligter:

 

4.1.  Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med
minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens
gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede
vaccinationer.

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den
rejsende om pas og visumkrav, herunder oplysninger om den forventede
anskaffelsestid for at opnå visum. Rejsearrangøren oplyser desuden om
eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller
lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens
gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse.
Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte
rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den
rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den
rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den
rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at den rejsende kan få
den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante
myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

 

4.2. Bevægelseshæmmede personer

Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt
rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Den rejsende kan
desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise
oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er
forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle
nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov. Det er forudsætning
for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige
og relevante oplysninger om den rejsendes behov.


4.3. Navne og fødselsdatoer på rejsedokumenter

Navn og fødselsdato på billetter skal altid være i
overensstemmelse med det i passet anførte navn og fødselsdato. Da det oftest
ikke er muligt at ændre navne og fødselsdato på billetter efter tilmelding, og
da uoverensstemmelse mellem navne og fødselsdatoer på billetter og pas kan føre
til transportselskabets afvisning af den rejsende, er det den rejsendes ansvar,
at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne samt fødselsdatoer for alle
deltagerne, er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne samt
fødselsdato i deltagernes pas.

Ligeledes er det den rejsendes pligt umiddelbart efter
modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse
med det bestilte, og at for- og efternavne samt fødselsdatoer på billetter og
øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Bliver
den rejsende  opmærksom på
uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks
meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror
uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed
afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde
rejsearrangøren ansvarlig.

 

4.4.  Særligt for billetter

Mange af rejsearrangørens kunder drager fordel af de mange
billettyper, der findes på markedet. Disse billetter kan ikke, med mindre andet
er anført, ændres og/eller refunderes. Omfatter rejsen udelukkende transport,
gør vi opmærksom på, at rejsearrangøren alene optræder som agent for de(t) i
rejsen/transporten involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige
for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Rejsearrangøren påtager sig
således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af
transportselskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen.

I tilfælde af at den tilmeldte rejse foregår med
interrailpas, er det den rejsendes ansvar, at udfylde disse billetter i
overensstemmelse med de gældende regler for at rejse med interrailpas. Den
rejsende får i den forbindelse udleveret en vejledning, hvori der redegøres for
disse regler. Den rejsende er forpligtet til at gennemgå vejledningen, og
kontakte rejsearrangøren snarest muligt, hvis der er tvivl om, hvordan de
pågældende billetter og dokumenter skal udfyldes. Forkert eller mangelfuld
udfyldning kan medføre konfiskation af billetterne og/eller bøde.
Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for udgifter, som den rejsende påføres
under sådanne omstændigheder, såfremt årsagen hertil beror på, at den rejsende
ikke har udfyldt dokumenterne i overensstemmelse med den udleverede vejledning.

 

4.5. Rettidigt fremmøde

De anførte tider i billetter, rejseplan og øvrige
rejsedokumenter er altid lokaltider.

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem
til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den
pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke
opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte
rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren
og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og
den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den
refunderet.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i
overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste
tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende
er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den
rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for
de oplyste tidspunkter.

Check-in tid på indkvarteringsstederne varierer og vil
fremgå af rejsedokumenterne, men er typisk mellem kl. 14.00 og kl. 16.00.
Ankommer den rejsende tidligt til en destination, kan den rejsende ikke kræve
et check-in før tid. Oftest kan den rejsende deponere bagagen i receptionen og
benytte hotellets faciliteter, indtil check-in er muligt, men den rejsende har
ikke krav på dette. På samme måde varierer check-ud tid og vil ligeledes fremgå
af rejsedokumenterne, men typisk er det mellem kl. 10.00 og kl. 13.00. Med
mindre andet er anført eller aftalt, er hotellets check-in og ud-tidspunkter
gældende.

Den rejsende skal holde sig underrettet om
hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om,
hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det
hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne
ændringer vil blive oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på
forhånd aftalt sted af enten rejsearrangøren, repræsentanter for denne eller
rejsearrangørens underleverandører.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om
afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks.
ske ved straks efter ankomst til en banegård, at holde øje med oversigtsskærme
og kontakte banegårdspersonalet ved tvivl om, hvilke perroner og spor, togene
afgår fra. Perron- og sporændringer sker ofte, og er uden for rejsearrangørens
kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor
rejsearrangøren.

 

4.6. Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der
gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, banegårde,
transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler
sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre
til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises
fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig
for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde
af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af
pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig
myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling
over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den
rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den
rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav
gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til
tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

 

4.7. Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa,
sundhedsmæssige formaliteter, øvrige påkrævede dokumenter, angivelse af korrekt
navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde
samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod
rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de
følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af
den rejsendes generelle pligter medfører.

 

5.      Ændringer af den indgåede aftale:

 

5.1. Overdragelse af pakkerejsen

Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et
ekspeditionsgebyr på DKK 1.000,- samt eventuelle omkostninger, rejsearrangøren
måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af
overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren på et
varigt medium senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette
tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem
pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse,
anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder
pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist
begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af
underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid
fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at
langt de fleste togbilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller
refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter, samt
interrailpas, som er personlige).

Det vil fremgå af den rejsendes rejsedokumenter, hvis
togbilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes.
Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser,
der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret
efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem
pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle
udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

 

5.2. Den rejsendes ændringer af pakkerejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i
pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er
muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de
ekstraudgifter, som ændringerne medfører, samt et ekspeditionsgebyr på DKK
1.000,- pr rejse. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer
i pakkerejsen. 

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som
rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis
den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en
afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

 

5.3. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse


5.3.1.      Uvæsentlige ændringer

Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse
berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden
den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne
ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig
forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

 

5.3.2.      Andre ændringer

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

        foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,

  eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet om og som rejsearrangøren har accepteret at levere, har den rejsende følgende rettigheder:

        den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet
de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,

        eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den
rejsende deltage i en erstatningsrejse.


Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at
rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt
hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig
frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser
desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den
rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til
erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående
væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og
ekstraordinære omstændigheder

 

6.      Aftalens ophør:

 

6.1. Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf.
forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager
personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

 

6.2. Afbestilling af pakkerejsen


6.2.1.      Normale afbestillingsvilkår

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens
begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre
rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftligt har oplyst, at afbestilling
vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til
pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter
fra salg af de afbestilte rejseydelser. Sker afbestilling efter individuel
beregning vil det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke rejseydelser, der
eventuelt er begrænset af rejsearrangørens afbestillingsret overfor tredjemand.


        Ved afbestilling senest 61 dage før afrejsedagen
tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende 50% af rejsens totale pris, typisk
svarende til indbetalte depositum

        Sker afbestilling mellem 61-30 dage før
afrejsedagen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 75% af rejsens totale
pris.

        Sker afbestilling senere end 30 dage før
afrejsen, har den rejsende ikke krav på godtgørelse.

 

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en
togbillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere
afbestillingsbetingelser, vil disse fremgå specifikt af tilbuddet/fakturaen.

 

6.2.2.      Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger
mv.

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en
pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller
i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære
omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller
befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal
de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv
vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på
baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet,
sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til
fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation
fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis
kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende
begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til
ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2. 

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at
afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis
denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den
rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

 

6.2.3.      Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske
senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor
beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på
dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte
rejseydelser.


6.3. Rejsearrangøren opsigelse


6.3.1.     Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt
minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale eller
andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor mange antal
deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend
rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden
rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det
angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om
pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen
inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end


        20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis
rejsens varighed er over seks dage,

        7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis
rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller

        48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis
rejsens varighed er under to dage.

 

6.3.2.      
Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en
pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af
uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter
den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden
pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til
rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den
rejsende vil ikke have krav på erstatning.

 

7.      Mangler og reklamation:

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs
eller på rejsemålet – skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere
over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på rejsemålet eller til
den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens repræsentant eller underleverandør
ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper
tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret
af rejsearrangørens repræsentanter og/eller underleverandører på stedet –
f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover
bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor,
vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe
manglen og for opnåelsen af kompensation.

 

8.      Begrænsninger i rejsearrangørens
erstatningsansvar:

Rejsearrangørens erstatningsansvar er begrænset på i
overensstemmelse med den maksimale erstatning, der gælder for
jernbanevirksomhedernes ansvar. Jernbanevirksomhedernes ansvar og
beløbsbegrænsninger er reguleret i EU forordning 1371/2007 om
jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser:


        Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000
SDR

        Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR

        Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000
SDR

        Ved skade på genstande efterladt i køretøjet:
1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl
fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden
EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit
ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

9.      Fremsættelse af krav efter rejsens
afslutning:

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens
pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke
er blevet afhjulpet af rejsearrangøren – skal inden rimelig tid efter rejsens
afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den
rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.


Den rejsende kan klage til:

GrønRejs ApS

Toftevej 85

3250 Gilleleje

Telefon:
31132255

Mail:
kontakt@groenrejs.dk

 

 

10.  Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation:


Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til
rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller
kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om
passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de
internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller
kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne
erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte
rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har
modtaget fra transportøren.

 

11.  Værneting og lovvalg:

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke
opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende
indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning
91, 2800 Kgs. Lyngby

 

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er
www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den
europæiske platform for online tvistløsning på
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mail adresse er til brug
herfor rejsebureau@rejsebureau.dk. 

Rejsearrangøren er – som følge af medlemskab af Danmarks
Rejsebureau Forening – forpligtet til at opfylde kendelser fra
Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra
dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf.
foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller
udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan
løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis
parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole
til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger
af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

 

12.  Garanti i Rejsegarantifonden

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet
garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, 
Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby

 

13.  Privatlivspolitik

Vi henviser til vores privatlivspolitik, som ligger frit
tilgængeligt på vores hjemmeside.

14. Standardoplysningsskema

 

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. GrønRejs ApS er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

GrønRejs ApS har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent(e).

 

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

 • Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
 • Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
 • Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
 • Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
 • Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.
 • Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
 • Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
 • Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
 • Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. GrønRejs ApS har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejsegarantifonden. Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed på nedenstående kontaktinformationer, hvis de nægtes ydelser som følge af GrønRejs ApS konkurs eller insolvens.

Rejsegarantifonden

Haldor Topsøes Allé 1

2800 Kongens Lyngby

Tlf.: 45 87 83 33

 

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk.